لعنتی
چرا وقتی موهام بلند بود اینا رو ندیدم؟
[کلیک]