زودتر به تکلم می افتد ، زودتر راه می رود ، زود تر به سن تکلیف میرسد... 

اصلا انگار دختر ازهمان اول عجله دارد... 
گویی که اصلا برای خودش وقت ندارد ؛ که حتی بازی هایش رنگ و بوی "جان بخشیدن " دارد ؛ رنگ و بوی ابراز عشق و محبت به" دیگری "... 
نگاه کن چه معصومانه عروسکش را در آغوش می فشارد ؛ گویی 
سالهاست طعم شیرین "مادری " را چشیده است... 
آری... " دختر بودن " یعنی همیشه "عجله " داشته باشی ، برای رساندن مهر به دستان دیگران... 
" دختر بودن " یعنی وقف بند بند ساقه ی وجود تو برای رشد نهال عاطفه... 
" دختر بودن " یعنی از مقام ریحانه ی بهشتی بودن به " لتسکنوا الیها " رسیدن.....