سرگرمی جدید:

با ذوق میشینم جلو تلویزیون منتظر میمونم تا شب کوک شروع بشه

ب محض اینکه اون ادمه شروع میکنه به خوندن صدامو ب عرش میرسونم و باهاش میخونم(صدای من خیلی بلند تره عمدا صدای تلویزیونم کم میکنم که فقط صدای خودمو بشنم)

یه حالی میده که نگو

مخصوصا با اون پیانو ریزی که زیر صدام میاد:/