و باز هم اشپزی

+پنج شنبه عصر به جای رفتن به کلاس زبان در خانه ماندم و پای گوشت درست کردم

+بسی عالی شد حتی پدر هم استقبال کرد

++بر همگان واضح و مبرهن است که این حقیر آشپزی را بیشتر از زبان انگلیسی دوست دارمـ

[کلیک]
از نمایی دیگر:[کلیک]