قول دادم تا سی دی ماه پست نذارم

پس نمیذارم

مینویسم و منتشر نمیکنم

اصلا زن است و قولش دیگر

حالم خوب است

ولی خستم

از خودم ا درسا ا زندگی

از این دکمه "ز" لعنتی کیبورد که هر بار باید دوبار فشارش بدم تا نوشته بشه:(

الان که دارم دقیق تر فکر میکنم حالم هم خوب نیست

اما خوبم

دروغ را برای همین روز ها ساخته اند دیگر

پس خوبم