فردا امتحان مدار منطقیمو گند میزنم و مطمئنم که میوفتم:(

خدایا:(((

اخه چرا باید یه استاد تا این حد ادمو از درس خوندن دلسرد کنه

از این استاد منتفرم:(

خدایا امتحان فردا اسون باشه

دست و دلم به درس خوندن نمیره

امشب باید تا صبح بیدار بمونم

خدایا کمک:)