قبل از عقدم یه سری فانتزی هایی داشتم
مثلا اینکه هر وقت عقد کردم هر ماه روز عقدمون رو جشن بگیریم و به قول معروف ماهگرد عقدمون رو بگیریم:)
و بعدش هر وقت ازدواج کردیم هر ماه اون روز جشن بگیریم تا وقتی نی نیمون به دنیا اومد
و باز وقتی نی نیمون به دنیا اومد هر ماه واسش ماهگرد بگیریم تا .....
راستش تا اینجا واسه خودم خیال بافی کردم:)
و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که همسر بسیار پایه ای در این امر دارم:)
این پست به صورت خاص به کیک ها و مراسم 25 هر ماه یکی ماهگرد عقدمون متعلق میباشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد:دیماهگرد اولماهگرد دومماهگرد سوم

ماهگرد چهارمماهگرد پنجم
ماهگرد ششم

ماهگرد هفتم


ماهگرد هشتمماهگرد نهم
ماهگرد دهم
ماهگرد یازدهم