یه تاریخ های مهمی توی زندگی همه ما هست که باید یه جایی ثبت بشن تا فراموش نشن:)
و چه جایی بهتر و امن تر از این سقف دوست داشتنی مجازی من:)))تقویم تاریخ:

اولین دیدار:6/10/1394

دومین دیدار:10/10/1394

اولین پیام:4/11/1394

اولین بیرون رفتن دونفره:12/11/1394

اولین تماس تلفنی:12/11/1394

خاستگاری خانوادگی:15/11/1394

خاستگاری رسمی:17/11/1394

آزمایش ازدواج:18/11/1394

محرم شدن:19/11/1394

خریدن حلقه ازدواج:20/11/1394

عقد رسمی:25/11/1394

ادامه دارد....