از مسئولین محترم دانشگاه صمیمانه خواهشمندیم ترم بعد این قد چــیــــز بازی در نیاورند و دروس ترممان را جوری ارائه ندهند که مجبور شدیم 12 ساعت در روز کلاس داشته باشیم و از 8 صبح تا 8 شب در دانشگاه باشیم و نیم ساعت برای ناهار وقت داشته باشیم و سر کلاس اخری از کمردرد اشکمان دربیاید و در طول روزش هم دهنمان سرویس شود

از همان مسئولین صمیمانه خواهشمندیم که پنج شنبه ها هم درس ارائه ندهند و ما را وسوسه نکنند که آن درس ها را برداریم و این قدر حرص ما را در نیاورند

از استادان محترم هم خواهشمندیم که اینقدر امتحان ها را سخت نگیرند و برگه ها را عجیب و غریب صحیح نکنند تا ما هم نمره های عجیب غریب نگیریم و به افسردگی هاد دچار نشویم

از همان استادان سطر بالا عاجزانه خواهشمندیم پنج شبه ها کلاس جبرانی نگذارند و مجبورمان نکنند به جای 4 ساعت کلاس پنج شنبه 8 ساعت کلاس داشته باشیم

ار چادر گرامی هم خواهشمندیم خودش را یک جایی گم و گور کنم بسوزاند خودش را جایی جا بگذارد زیرا ما بسی از پوشیدن چادر و پالتو و چکمه و لیز خوردن دقیقه به دقیقه چادر و کج شدن مقنعه و هزاران دردسر دیگر خسته شده ایم و از طرفی هم دلمان نمی اید یا نه نمیخواد  چادر نپوشیم

از مادر آن خاستگار محترم هم خواهشمندیم که برود گورش را گم کند و دیگر هیچ وقت خانه ما زنگ نزدند و دل ما را خون نکند و این قدر آدرنالین خون ما را کم و زیاد نکند.

از این ترم کذایی هم خواهشمندیم هر چه زودتر تمام شود چون بسیار بسیار خسته شده ایم و دیگر حوصله مان سر رفته است.

از تلویزیون گرانقدر نیز خواهشمندم که این قدر پشت سر هم فیلم پخش نکند و ما را جلوی تلویزیون میخکوب نکند و از کار و زندگی نیندازد.

و در نهایت با کمال تشکر و سپاس از پدر عزیز تر از جانم هم خواهشمندم که این قدر زیاد از {این} انار قرمز شیرین ها نخرد و ما را وسوسه نکند که همه شان را بخوریم و به هزار و یک جور دل درد و .... دچار شویم